Om UUVF

Vedtægter

Download vedtægterne som pdf

Fusion af foreninger af vejledere på ungdomsuddannelserne

Som en naturlig konsekvens af Vejledningsreformen og Ungepakke 1 og 2 blev der i sommeren 2010 indgået en forpligtende samarbejdsaftale (SAMBA-aftalen) mellem tre foreninger af vejledere for Handelsskoler, Teknisk Skoler og Gymnasiet/HF/VUC.

I september 2011 besluttede de tre foreninger at udvide dette samarbejde gennem fusion i en ny fælles vejledningsfaglig forening med effekt fra 1. januar 2012.

Foreningens navn er Ungdomsuddannelsernes Vejlederforening

Foreningen består af følgende sektioner:

 • Vejledere på de gymnasiale uddannelser og VUC
 • Vejledere på Handelsskoler
 • Vejledere på Tekniske Erhvervsskoler
 • Vejledere på øvrige institutioner

Foreningen har en bestyrelse på 7 medlemmer, bestående af formand, næstformand samt bestyrelsesmedlemmer.

I den indeværende valgperiode er Lotte Klein (VoksenUddannelsescenter Frederiksberg) valgt som formand, og Benny Wielandt (TEC) er valgt som næstformand.

Foreningen afholder en medlemskonference med tilhørende generalforsamling i oktober kvartal.
Som medlemmer kan Ungdomsuddannelsernes Vejlederforening optage alle vejledere og andre fagpersoner, der på ungdomsuddannelserne arbejder med vejledning, rådgivning og fastholdelse af elever.

Endvidere kan foreningen som medlemmer optage andre fagpersoner der vejleder og støtter unge i forhold til valg og gennemførelse af deres uddannelse. 

 

 Foreningens formål er at varetage medlemmernes interesser, bl.a. ved:

 1. at bidrage til og deltage i politiske processer der knytter sig til vejledningens mål og rammer
 2. at arbejde for tilfredsstillende vilkår for udøvelse af vejledningsarbejdet
 3. at arbejde tæt sammen med de tilhørende lærerorganisationer
 4. at samarbejde med udbydere af vejlederuddannelser om relevant grund- og efteruddannelse
 5. at afholde og medvirke ved efteruddannelseskurser og konferencer
 6. at formidle relevant materiale til medlemmerne på tværs af sektioner
 7. at nedsætte arbejdsudvalg og støtte regionale medlemsinitiativer på tværs af sektioner
 8. at søge repræsentation og indflydelse i relevante ministerier, styrelser, råd, udvalg, arbejdsgrupper og andre fora
 9. at samarbejde med andre vejledningsforeninger centralt og lokalt
 10. at skabe rammer for debat og udveksling af viden mellem medlemmer i og på tværs af sektionerne
 11. at arbejde for at medlemmernes vejledningsarbejde udøves ud fra
  • FUEs etiske principper for vejledning og
  • FUEs Vejledningsdeklaration Vejledning til Alle
 12. at bidrage til kvalitetssikring og aktualitet af vejledningsarbejdet

 

Henvendelser til foreningen foretages til formand Lotte Klein på lok@vuf.nu eller tlf: 23 11 45 91.

Alternativt til næstformand Benny Wielandt på bw@tec.dk  eller tlf. 25 45 34 72.

På vegne af Ungdomsuddannelsernes Vejlederforening, og med ønske om et godt samarbejde

Lotte Klein, formand
og
Benny Wielandt, næstformand

 

Referat af generalforsamling d. 7/11 2023

Referat af generalforsamling UUVF 2023

 

 1. Jakob Skov Nyborg blev valgt som dirigent og Bente Bech blev valgt som referent
 1. Bestyrelsen aflagde beretning for året v. Lotte – se formandens beretning vedhæftet skriftligt

Der var spørgsmål fra generalforsamlingen om, at seksualundervisning. Ikke er tilføjet EUD som det er tilfældet for gymn med virkning fra august 2023. Dette vil bestyrelsen forfølge overfor UVM

Til spørgsmål om, hvad Samba står for, svarede at det er for Samarbejdet mellem de tidligere forskellige vejlederforeninger (Gymn/HF, TS, HS og VUC), hvor SAMBA-navnet opstod undervejs i sammenlægningsprocessen.

Der var spørgsmål vedrørende den eventuelle sammenlægning mellem Danmarks Vejlederforening og UUVF. De to foreningsbestyrelser har mødtes i oktober. På møderne er de to foreninger i proces omkring at finde et fælles ”fodslaw” og synes sig godt på vej. Diskursen i samarbejdet viser sig at være mere minimal end forventet.

Der er spørgsmål vedrørende normering af ressourcer af vejlederarbejdet på STX. Næstformand Benny redegjorde historisk for hvorfor der ikke er en sats for hvilke ressourcer de enkelte institutioner tildeler vejledningsopgaverne. Norm og ressourcebindinger er generelt taget ud af bekendtgørelserne.

UUVF fokuserer på at beskrive, tale om, redegøre for og ikke mindst oplyse om vejledningsarbejdet. Der er stor forskel i praksis og ressourcerne på de enkelte institutioner.

På generalforsamlingen vendes UUVFs mulighed for at lave et feltarbejde som anskueliggør vejledernes forskellige opgaver indenfor alle medlemmers arbejdsområder.

 

 1. Regnskabet for 2022 godkendes
 2. Medlemskontingentet på 200 kr. vedtages
 3. Der er ikke indkommet forslag til drøftelse på generalforsamlingen
 4. Bestyrelsen fortsætter som uændret, med genvalg til Lotte Klein, Ditte Elsborg og Lisbeth Wagner.
 5. Michael Bang Sørensen, Det fri Gym., tilbød sig som ressourceperson for bestyrelsen
 6. Ole Wedel Brandt er genvalgt som revisor
 7. Under evt. fremkommer der forslag om, at flytte generalforsamlingen til et andet tidspunkt på konferencen. Således opfordres til et større fremmøde blandt medlemmerne.