SAMBA 11 – 2023

Mødet med de unge, de voksne og med systemet.

Vores tema i år har fokus på vores møder med de unge, de voksne og på systemet omkring os .

Unge og voksne er i færd med at konstruere deres fremtid i et samfund, et samfund fokuseret på økonomisk vækst, ubegrænset teknologiudvikling og regimer af Human Ressource-tankesæt. Det fordrer, at vi som fagprofessionelle, har fokus på de mennesker vi vejleder, og fokus på vores egne kompetencer og værdier.

Gennem Samba11’s keynotes og work- og talkshops kan vi få vores praksis belyst og udviklet med teori og ny viden. Og vi får mulighed for at diskutere med oplægsholdere og vejlederkollegaer fra egen og andre arenaer

Vores keynotes er psykolog Dorthe Birkmose (om forråelse), Anne Holm-Nordhagen ( om vejlederetik) og psykolog Marie Brixtofte (om at råde og ikke at råde unge) . Her med egne ord hvad de har på hjerte:

Tirsdag formiddag: Dorthe Birkmose: Om forråelse: Så længe man lykkes med at samarbejde og hjælpe andre, kan man holde sig fri af forråelsens irritation og opgivenhed. Når vi giver slip på eget udefra-perspektiv og skifter til andres indefra-perspektiv og forstår, hvilken hjælp andre har brug for, kan vi frit vælge mellem talrige samarbejdsmetoder fra de styrende og vejledende paradigmer. Jeg fortæller om 100 års udvikling af samarbejdsmetoder, om konsekvenspædagogikkens genialitet, om belønninger der knuser motivation, og om knaphedens psykologi og forskningen der afslørede, at mennesket er motiveret.

Tirsdag eftermiddag: Anne Holm-Nordhagen, SørNorge Universitet (på let forståeligt norsk) Etikk i karriereveiledning: På hvilken måte kommer etikk til utrykk og nytte i praksis, og hvordan kan etikk bli et felles språk og en felles referanseramme for de som jobber med karriereveiledning? Jeg tager utgangspunkt i det norske kvalitetsrammeverket for karriereveiledning, og jeg reflekterer over etikkens rolle og betydning i karriereveiledning, og drøfter hvordan etikk kan settes på agendaen i vores daglige vejledningspraksis. Og jo flere love og regler der er på vores område, jo større bliver behov for at vores skøn er etisk baserede.

Onsdag eftermiddag: Marie Brixtofte: Om at vejlede og støtte unge: I vores arbejde er rådgivning essentielt . De unge efterspørger det, og gør de det ikke, kan vi ofte ikke lade være alligevel. Jeg siger noget om, hvornår vi bør rådgive, og hvornår vi netop ikke bør rådgive – og om de fælder, vi kan falde i, hvor vi kommer til at rådgive for vores egen skyld, eller glemmer at undersøge om problemet virkelig er problemet. Og selvom vores unge efterspørger gode råd, har mange alligevel svært ved at tage imod rådene. Jeg siger noget om, hvad der udgør et godt råd, og hvordan du leverer det, så den anden tør tage eller tør afvise det.

Program

Tirsdag den 7. november: Ankomst, morgenkaffe og indskrivning fra kl 9.30!

10.30: Velkommen, en sang og introduktion til programmet
10.45-12.15 Keynote 1: Dorthe Birkmose: Om Forråelse
12.12-13.30 Frokost og tjek ind
13.45-14.30: Speed dating på sektorplan : Vi fordeler os på sektorplan og geografi og speed-dater med
kolleger om formiddagens oplæg, bortfald af UPV, fordelingsmodel på gymnasiet, FGU i et vadested, UUVFs
politikpapir, god vejlederpraksis og hvad I ellers brænder for
15.00-16.30 Keynote 2 Anne Holm-Nordhagen: Om Etikk i karriereveiledning
17.00-18.00: Generalforsamling i Ungdomsuddannelsernes Vejlederforening
18.30-20.00: Aftensmad (buffet)
20.30 Aftenunderholdning: Sang og foredrag med Mathilde Falch

———————————————————-

Onsdag 8.november indtil kl 9.00: vi tjekker ud, spiser morgenmad

9.00: En morgensang, og kort orientering om dagens program
9.15-10.30 Workshops runde 1 (10 work- og talkshops)
10.30: de sidste deltagere tjekker ud, alle finder hen til runde 2- workshop
10.45 -12.00 Workshop runde 2 (9 work- og talkshops)
Frokost 12.15-13.15
13.30-14.45 Keynote 3: Marie Brixtofte: Kunsten at give og ikke at give gode råd
14.45: Afrunding og udlevering af kursusbeviser

 

Workshop/talkshop Oplægsholder og indhold

1 Asperger og ASF Christian Stewart-Ferrer, Psykolog og lektor i psykologi på Syddansk Universitet: Ud fra min praksis og min egen baggrund (Aspergers Syndrom) beretter jeg om Asperger/ autismespektret, og lægger vægt på tilgangen til unge og voksne i uddannelse med Autisme-Spektrum forstyrrelser (ASF) . Hvordan spiller anderledesheden ind, og hvordan får man mest muligt ud af den?
2 Bæredygtighed og eksistens i karriere vejledning Inger-Lise Petersen Bæredygtighed i karrierevejledning med et eksistensfilosofisk perspektiv: Jeg tager afsæt i hvordan bæredygtighed kan sættes på dagsordenen i vores vejledningspraksis. Gennem eksistens-filosofiske briller ser vi på, hvordan karrierevejledning kan faciliteres . Vi drøfter hvordan vi som vejledere kan understøtte en bevægelse fra abstrakt forståelse hos vejledte til en egentlig bæredygtighedsdannelse. Jeg vil præsentere en model for fælles professionel refleksion som vi afprøver
3 Kreative skrivegrupper (kun runde 1) Luna Svarrer, Flexwerker: Vi ser på kollektive skriveprocesser som værktøj til at skabe bedre trivsel. Flexwerker har på en række gymnasier udforsket kollektive skriveprocesser i en trivselssammenhæng. Grupperne trækker på kollektive og fællesskabsfremmende metoder, som supplement, at fællesskabet godt kan bære tunge følelser og mistrivseltil mere terapeutiske og individualiserede metoder, som er udbredte på området. Grupperne udforsker trivslen fra elevernes eget perspektiv og giver mulighed for den enkelte til ikke at være alene med sine problemer
4 Specialpædagogisk støtte (SPS) Signe Højsteen og Vibeke Siig, UVM STUK kontoret for SPS: Gode råd om SPS (hvem,hvad,hvordan,hvornår,hvor længe), ansøgningskriterier, forskellige støtteformer og statistikker for SPS-støtte på ungdomsuddannelserne,på FGUen og VUC. SPS-støtten til grupperne er nu samlet samlet i samme bekendtgørelse. Vi berører ganske kort SPS på andre uddannelser (videregående mm)
5 Unges risikoadfærd: Om stoffer,alkohol og digitale krænkelser Jakob Demant, Københavns Universitet: Unges risikoadfærd: Det velkendte, det nye og det der er smeltet sammen.I mit oplæg beskriver jeg både eksisterende udfordringer med alkohol og illegale stoffer, og på nogle af de kriminalitets- og afvigelsesformer som bevæger sig ind i det digitale område med billedbaserede krænkelser, socialmedie markeder for illegale stoffer (Fra kokain, hash til puffbars). Hvilke spørgsmål rejser vores viden om de velkendte og nye former for problemadfærd, i forhold til interventioner og forebyggelse. Hvilke elementer kan vi gribe fat i lokalt? Mit oplæg vil sætte de nye og velkendte former for risikoadfærd ind i en ramme af viden fra sociologi og kriminologi.
6 De unges fællesskaber Maria Bruselius, CEFU: I vores forskningsprojekt har vi interviewet unge om de fællesskaber, der fylder og har betydning i forskellige dele af deres hverdagsliv. De taler om fællesskaber, der er koblet til velkendte arenaer som familien og skolen, fritidsliv og naboskaber. De unges fortællinger fortæller, at end ikke de allermest betydningsfulde fællesskaber opleves som helt givne eller sikre. De unge forholder sig løbende til egen plads i fællesskaberne, og hvordan fællesskaberne giver mening i forhold til deres livssituation. Fortællingerne giver også et billede af, hvad det er, de unge orienterer sig imod – eller søger efter – når de forholder sig til, hvordan fællesskaberne kan give mening for dem. De unge sig i vid udstrækning mod fællesskaber, som kan give dem en oplevelse af tryghed og tilhørsforhold, og hvor de kan folde sig selv og deres livsprojekter ud, og hvor de sammen med andre kan arbejde for nogle bestemte samfundsidealer. I workshoppen præsenteres forskningsprojektet, og derfortælles særligt om ungdomsuddannelsernes rolle ift. at danne meningsfulde fællesskaber for de unge på uddannelserne.
7 Normkritisk vejledning Julie Skov LGBT+ Danmark (hun/hende): I vores oplæg kommer vi forbi følgende punkter: a)Kort historisk oprids – hvordan har det set ud før,og hvordan er det i dag? B)Gennemgang af LGBT+ begreber, forskel på køn og seksuel . c) Hvordan ser trivsel og udfordringer ud for LGBT+ børn og unge d) introduktion til brug af pronomener og pronomen e) hvordan man kan skabe trygge fællesskaber for unge, der bryder med normerne for køn og seksuel orientering.
8 Livslinjen Julie Hoffmann Jeppesen, psykolog på Livslinien: Livslinien er en selvmords[1]forebyggende rådgivning. Udover hvad rådgivningen går ud på, vil jeg i mit oplæg fortælle, hvad man skal gøre, når man er bekymret for en ung, der måske har selvmordstanker/planer. Jeg kommer ind på hvad man skal være opmærksom på, og hvornår skal ens alarmklokker ringe. Herunder hvad man kan sige og hvad man kan gøre, og hvor man kan sørge for, at de får hjælp.
9 Shababs Tobias Cadin, socialpædagog: Ud fra praksisfortællinger og særligt ghettodansk som markør definerer jeg en “ny urban ungdomskutur”, som et bærende begreb i forståelsen af arbejdet med marginaliserede etniske minoritetsunge. Jeg inddrager faktorer som “uniformering”, “systemsyn” og kulturelle identitetsmarkører, i et forsøg på at nuancere og perspektivere de unges livsverden og ikke mindst deres møde med “systemet”. Jeg har særlig erfaring med etniske minoritetsunge og udsatte unge fra boligsociale områder. Jeg har udgivet ordbøger i “GADEDANSK” og er ved at færdiggøre en ungdomsbogsserie henvendt til læsesvage unge med afsæt i gadekulturen og gadedansk.
10 Negativ social kontrol Maiken Simonsen, RED Center: Hvordan identificeres negativ social kontrol og æresrelaterede konflikter, og hvordan sikrer vi den bedste støtte til de udsatte personer. Ofte er de unge præget af skyld, skam og ambivalens, hvilket kan gøre det svært for fagprofessionelle at tilbyde relevant støtte og vejledning. Ofte er de unge ikke rede til at tage konsekvenserne af den hjælp, vi kan give. Hvor går de hen, og hvornår skal man inddrage andre instanser eller myndighederne.

Referat af generalforsamling d. 7/11 2023

Referat af generalforsamling UUVF 2023

 

  1. Jakob Skov Nyborg blev valgt som dirigent og Bente Bech blev valgt som referent
  1. Bestyrelsen aflagde beretning for året v. Lotte – se formandens beretning vedhæftet skriftligt

Der var spørgsmål fra generalforsamlingen om, at seksualundervisning. Ikke er tilføjet EUD som det er tilfældet for gymn med virkning fra august 2023. Dette vil bestyrelsen forfølge overfor UVM

Til spørgsmål om, hvad Samba står for, svarede at det er for Samarbejdet mellem de tidligere forskellige vejlederforeninger (Gymn/HF, TS, HS og VUC), hvor SAMBA-navnet opstod undervejs i sammenlægningsprocessen.

Der var spørgsmål vedrørende den eventuelle sammenlægning mellem Danmarks Vejlederforening og UUVF. De to foreningsbestyrelser har mødtes i oktober. På møderne er de to foreninger i proces omkring at finde et fælles ”fodslaw” og synes sig godt på vej. Diskursen i samarbejdet viser sig at være mere minimal end forventet.

Der er spørgsmål vedrørende normering af ressourcer af vejlederarbejdet på STX. Næstformand Benny redegjorde historisk for hvorfor der ikke er en sats for hvilke ressourcer de enkelte institutioner tildeler vejledningsopgaverne. Norm og ressourcebindinger er generelt taget ud af bekendtgørelserne.

UUVF fokuserer på at beskrive, tale om, redegøre for og ikke mindst oplyse om vejledningsarbejdet. Der er stor forskel i praksis og ressourcerne på de enkelte institutioner.

På generalforsamlingen vendes UUVFs mulighed for at lave et feltarbejde som anskueliggør vejledernes forskellige opgaver indenfor alle medlemmers arbejdsområder.

 

  1. Regnskabet for 2022 godkendes
  2. Medlemskontingentet på 200 kr. vedtages
  3. Der er ikke indkommet forslag til drøftelse på generalforsamlingen
  4. Bestyrelsen fortsætter som uændret, med genvalg til Lotte Klein, Ditte Elsborg og Lisbeth Wagner.
  5. Michael Bang Sørensen, Det fri Gym., tilbød sig som ressourceperson for bestyrelsen
  6. Ole Wedel Brandt er genvalgt som revisor
  7. Under evt. fremkommer der forslag om, at flytte generalforsamlingen til et andet tidspunkt på konferencen. Således opfordres til et større fremmøde blandt medlemmerne.